Ønsker du å bli medlem hos oss er du hjertelig velkommen!

Som medlem i Frikirken blir du en del av trossamfunnet Den Evangelisk Luthersk Frikirke.

Hva er Frikirken?
Den Evangelisk Lutherske Frikirke (til vanlig kalt Frikirken) er et norsk trossamfunn basert på protestantisk kristendom. (Protestantisk er en samlebetegnelse på den form for kristendom som vokste fram etter reformasjonen på 1500-tallet). I likhet med Den norske kirke er vi en evangelisk-luthersk kirke. Men Frikirken har en annen kirkeordning, hvor trossamfunnet ledes av våre medlemmer og er uavhengig av den norske stat (i motsetning til Den norske kirke).

Hva innebærer det at Frikirken er en fri kirke?
Frikirken er fri til selv å bestemme i alle kirkelige spørsmål. Denne friheten innebærer imidlertid et ansvar, både åndelig og praktisk.

Hvordan er Frikirkens menigheter organisert?
Frikirkens menigheter ledes av pastor og eldsteråd. De eldste (tittelen er historisk og har ikke noe med alder å gjøre) ordineres til denne tjenesten. Diakontjenesten omfatter oppgaver i kirken hvor det ikke behøves ordinasjon slik som diakoni og økonomi. Eldsteråd og diakonråd utgjør menighetsrådet. Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ. Alle som er døpt med en kristen dåp, kan opptas som medlemmer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Alle som døpes i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, anses som medlemmer i kirken. Menigheten plikter å legge til rette for at disse får opplæring i den kristne tro.  Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøte, kan oppnå dette etter fylte 15 år. De må bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, og det må ikke være noe i lære eller liv som strider mot den evangelisk-lutherske bekjennelse. Eldsterådet fører samtaler med dem som ønsker stemmerett og avgjør om forutsetningene er til stede. Medlemmene føres i det kirkelige manntall, forstanderen forretter brudevigsel, døper deres barn dersom foreldrene gir erklæring om å oppdra dem i den kristne tro, og forretter ved gravferd.

Ta kontakt med en av pastorene for en uforpliktende prat om medlemskap og spør gjerne om det er noe du lurer på.
Vi oppfordrer alle som går fast i menigheten til å bli medlem, men det er ikke noe krav om medlemskap for å være en del av vårt fellesskap.

Ta kontakt

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone