Lillesand Frikirke er en menighet som ønsker å være bevisst vårt forvalteransvar og kall fra Gud om å ta vare på skaperverket. Fra årsmøtet 07.03.2018 gikk menigheten inn for å gå inn i en prosess mot å bli en grønn menighet. Denne prosessen innebærer å gradvis innføre minst 25 tiltak for å bedre ta vare på jordkloden.

Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den.
1. Mos 2:15

Her følger et uttdrag av kommentarene og de foreløpige forslagene til konkrete tiltak som ble lagt frem for årsmøtet.
Dokumentet i sin helhet kan du lese ved å klikke her.

Forvalteransvaret gir ikke mennesker rett til å herske over naturen og utnytte dens ressurser uten tanke på at alle mennesker har samme verd og rett til liv og omsorg. Det hører også med å ta hensyn til kommende slekters muligheter for å kunne få gode livsbetingelser.
Frikirken, synodemøtet 2008.

Klimaendringer skjer allerede nå. Og de vil øke dramatisk i nær framtid og over hele kloden hvis vi ikke handler raskt. Dette slår FNs klimapanel fast i sin femte hovedrapport. Dens fjerde og siste del, samlerapporten.

«Klimaendringer er konkrete og menneskeskapte. Klimagassutslipp er målbare og er forårsaket av våre aktiviteter. Derfor må også våre utslippskutt være konkrete og målbare. Nasjoner, enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner må handle, umiddelbart og på alle områder.»
Fra mandatet for DnKs klimamelding

«I tillegg til de åpenbare årsakene som gjelder alle mennesker, så har vi som menighet et ansvar for å forkynne klart om at vi har et ansvar for hele Guds skaperverk. Klimaspørsmålet er også i høy grad snakk om forholdet til min neste. Det er de fattigste i verden som vil rammes hardest av den globale oppvarmingen. Det er framtiden til våre barn og barnebarn det står om. Vår livsførsel fører til en over-utnytting av kloden vår. Dette kan ikke fortsette. Vi må gjøre noe med det!»
Fra et innlegg fra Risør menighet i Budbæreren
«…Derfor er det viktig at vi tenker nøye gjennom hvilke politikere vi velger, som tar de overordnede avgjørelser i samfunnet»
Leder VL 19. febr. 2018

Vi alene, kan ikke forandre verden, men vi kan, som menighet, være et forbilde, et eksempel, og gjøre vår lille del.

Forslag til tiltaksliste for Lillesand Frikirke.

(((Merknad: Noen av tiltakene nedenfor er vi allerede kommet langt på i Lillesand Frikirke.)))

En viktig start for videre arbeid:

Vi vil etablere en grønn ansvarsgruppe i menigheten.
Vi vil arbeide for å ha en Miljø- og rettferdighetsansvarlig blant menighetens ansatte. Hun/han blir medlem av ansvarsgruppa. (Står som tiltakslistens første punkt, pkt 0)
((Vi ønsker ikke å forplikte enkeltmedlemmer, men oppfordre.))

Gudstjenesteliv

1. Vi vil feire ”Skaperverkets dag” ved en friluftsgudstjeneste begynnelsen av juni måned.

2. Vi vil arrangere minst én gudstjeneste i året med fokus på miljø, forbruk og rettferd.

3. Vi vil oppfordre til å inkludere miljøbevisste organisasjoner i våre personlige givertjenester.

4. Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiver i bønner, liturgier, prekener og taler der det er naturlig.

Undervisning, diakoni og informasjon

5. Vi vil at miljø- og rettferdighetsansvarlig blant menighetens ansatte er bindeledd til miljønettverk i Frikirken regionalt og nasjonalt og dermed også til det felleskirkelige nasjonale miljønettverket.

6. Vi vil integrere miljø, forbruk og rettferdsperspektiver i vår undervisning, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid

7. Vi vil, hvert andre år, arrangere temakveld med fokus på miljø, forbruk og rettferd

8. Vi vil delta i fasteaksjonene til Kirkens Nødhjelp (KN) og sørge for å ha en KN-kontakt i menigheten

9. Vi vil samarbeide med vennskapsmenighet i Sør

I lokalsamfunnet

10. Vi vil utfordre vår kommune til å bli Fairtrade-kommune.

Innkjøp

11. Vi vil kjøpe så lite som mulig.
12. Vi vil velge Fairtrade-merkede produkter når slike finnes.
13. Vi vil velge miljømerkede produkter når slike finnes.
14. Vi vil unngå bruk av kjemikalier ved rengjøring og bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel.

Energi

15. Vi vil ta ENØK-sjekk av menighetens bygninger.
16. Vi vil bruke sparepærer og slukke lyset i rom som ikke er i bruk.
17. Vi vil skru av pc-ene når vi går for dagen.

Transport

18. Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle eller reise kollektivt til/fra kirken eller møtelokalet.
19. Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken
20. Vi vil klimanøytralisere flyreisene våre.

Avfall

21. Vi unngår bruk av engangsprodukter ved bevertning/kirkekaffe.
22. Vi vil oppfordre menighetens medlemmer til å si nei til postkassereklame.
23. Vi vil skrive ut og  kopiere på begge sider av arket.
24. Vi vil bruke projektor i stedet for papir hvor mulig.
25. Vi vil levere glass, metall og spesialavfall til resirkulering, i tillegg til nåværende resirkulering.

Politikk

26. Menighetens medlemmer oppfordres til nøye refleksjon ved politiske valg.

 

Noen Kilder/Ressurser:

Grunnlagsdokumentet «Vår grønne menighet»

Grønnkirke

Klimamelding for Den norske kirke

Om Grønn kirke

Om Skaperverkets dag

Kirken og klimautfordringene: Temahefte fra Frikirken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone