Velkommen til Lillesand Frikirke – en levende, inkluderende og utadretta menighet.

Vi ønsker å se vanlige mennesker forandret i sitt møte med Guds Ånd, bli en del av Guds store familie og leve som lidenskapelige etterfølgere av Guds sønn, Jesus Kristus.
Lillesand Frikirke ønsker å være en menighet for alle generasjoner.
Vi ønsker å skape levende, inkluderende og utadretta felleskap der mennesker kan møte Jesus.

Frikirken ønsker å være en «alt i ett-kirke», der medlemmene i fellesskap kan møte utfordringene til evangelisering og misjon, og alle andre oppgaver som en sann og tro kirke skal utføre. Frikirken ønsker å legge sterk vekt på at menigheten er et tjenestefellesskap, slik apostelen Peter uttrykker det i 1 Peters brev 4, 10-11:
«Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se til at han taler Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt blir æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.» 

Frikirkens lære bygger på Guds ord og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv.

«I alle de kall og oppgaver som kirken står i i verden, må sentrum alltid være: Jesus Kristus og ham korsfestet. All sann skaperteologi, kristologi og helligåndsteologi samles i ordet om korset.» Sitat fra Frikirkens kirkeskrift.

VÅRE MÅLOMRÅDER:

Vårt kall som kirke kan oppsummeres i Det dobbelte kjærlighetsbud (Matteus 22:36-40) og Misjonbefalingen (Matteus 28:18-20).

Ut i fra dette ønsker vi å være en kirke som «elsker Gud», «elsker vår neste», «Går ut», «gjør disipler» og «døper dem i Faderens Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jesus har befalt oss.»

For vår menighet i Lillesand ser våre mål for 2018-2023 slik ut:

1: Vi vil leve i et nært forhold til Jesus

2: Vi vil bety en forskjell for mennesker i Lillesand og i verden

3: Vi vil ta vare på og utruste nye og eksisterende ledere

4: Vi vil la neste generasjon vinne

5: Vi vil dele troen vår med andre mennesker i Lillesand

VERDIENE:

Vi vil være trofaste, ærlige, rause og nestekjærlige etterfølgere av Jesus Kristus!

Dette er det vi vil skal vokse ut av det vi gjør! Dette er viktig for oss å være.

Trofasthet

 • Vi vil være trofast i vår relasjon til Gud og hans ord.
 • Vi vil være trofast mot vår familie og vår neste.
 • Vi vil være trofast mot tjenesten og menighetsfellesskapet.

 

Ærlighet

 • Vi vil være ærlig med Gud i både gode og vanskelige perioder.
 • Vi vil snakke sant om livet og troen i fortrolige relasjoner.
 • Vi vil være ærlig og sannferdig i vår livsførsel og i møte med vår neste.

 

Raushet

 • Vi vil være rause med å gi videre og dele alt det gode vi har fått i Jesus Kristus.
 • Vi vil være rause i møte med våre medmennesker som tenker annerledes enn oss.
 • Vi vil være rause med tilgivelse og nåde.

 

Nestekjærlighet

 • Vi vil være gode på å se våre medmennesker og å møte deres behov.
 • Vi vil drive misjonsarbeid blant mennesker som ikke tror på Jesus.
 • Vi vil ta vare på hverandre og hjelpe de som trenger hjelp i blant oss.

 

Etterfølgelse

 • Vi vil ha Jesus, Guds sønn, som herre og konge i våre liv.
 • Vi vil ha en levende tro, som henter næring og vokser gjennom vår relasjon til Gud.
 • Vi vil lede andre til tro på Jesus.

 

Frikirken ønsker videre:

– å øke bevisstheten om at Kristus handler i og ved sin kirke

– å være åpen for Åndens kraft til helliggjørelse og tjeneste

– å gi større rom for bønn og kristen meditasjon.

– å være med i en fornyet innsats for vern om skaperverket

– å arbeide for å styrke den sosialetiske bevissthet og det diakonale engasjement

Medlemskap

Menighetens struktur bygger på at medlemmene engasjerer seg i ulike arbeidslag, uten at fellesskapet i menighet og gudstjenesteliv blir oppsplittet. Menighetens ledelse, eldsterådet, blir kalt og innsatt av menigheten. Medlemmer må bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, og det må ikke være noe i lære eller liv som strider mot den evangelisk‐lutherske bekjennelse. Det vil si at man bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv. Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøte, kan oppnå dette etter fylte 15 år.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone